نکته های فاطمی (فاطمیه 1398)
جلسه ی سوم - تاریخ: 1398/11/1

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی چهارم - تاریخ: 1398/11/2

دانلود فایل صوتی    51 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی پنجم - تاریخ: 1398/11/3

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: