در شعاع نورِ «كَلاَمُ اللّه»
 
تأملاتی بر نگاشته های قرآنی
مجموعه مباحثی ارائه شده در فضای مجازی - بهار 1399


جلسه ی اول - تاریخ: 1399/0/0

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی دوم - تاریخ: 1399/0/0

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی سوم - تاریخ: 1399/0/0

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی چهارم - تاریخ: 1399/0/0

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: