دوری از امام، یک ابتلاست!

جلسه ی اول - تاریخ: 1399/2/24

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی دوم - تاریخ: 1399/2/26

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی سوم - تاریخ: 1399/2/28

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: