خواندن نماز یا اقامه ی نماز!

جلسه ی اول - تاریخ: 1399/10/11

دانلود فایل صوتی    54 دقیقه مباحث مطرح شده:
سخنی در تفاوت خواندن نماز با اقامه ی نماز
بیان دو روایت در باره ی نماز
اشاره به اهمیت بحث «معرفت و شناخت» در بها بخشیدن به نماز
راهکارها: 1. القا و تلقین؛ 2. پند و اندرز
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


 
 
جلسه ی دوم - تاریخ: 1399/11/16
 
دانلود فایل صوتی    63 دقیقه مباحث مطرح شده: آغازی با اشاره به خطب حضرت زهرا سلام الله علیها و توجه توحیدی حضرت در آغاز خطبشان
ادامه ی راهکارها: 3. استفاه از ادبیات عرفی ادب؛ 4. تشوق؛ 5. انذار.