اربعینی از دور!

اربعین از دور!

... آن سال (1393شمسی) هم زیارت اربعین امام حسین علیه السلام مشرف نشدم؛ آقا هاشم سِمتی و همسرشان روضه ای گرفتند و گفتند: می خواهیم جا ماندگان از این قافله را در مجلسی گرد آوریم! ...
مجلس خوبی بود؛ محور سخنم این بود که «آیا اکنون که مشرف نشده ایم نمی توانیم بر سر سفره ی گسترده ی امام حسین علیه السلام بنشینیم؟» ...

به گمان خودم بحث ویژه و نیکویی بود!
الحمد لله رب العالمین