برای درگذشته چه کنیم؟

خانم اعظم صادقی درگذشت. نسبتی سببی داشتیم اما با توجه به این که در شب های اولِ درگذشت ایشان برای عرض تسلیت رفتیم و فرصتی برای تذکر فراهم شد، گویی نسبتمان محکم تر شد!
بعد از مدتی پیغام آمد که همسر برادر مرحومه می خواهد به احترام خواهر شوهر مجلسی بگیرد «ولی نمی خواهد گوینده ای را دعوت کند که پول می گیرد! به همین جهت از شما خواسته که برای سخنرانی بیایید!».
قبول کردم؛ ... مجلس در لواسان بود که تقریبا تعداد زیادی از فامیل! کمی دیر رسیدیم ولی قبل از سخن زیارت عاشورای با روضه و توسلی خوانده بودند.
این شد که این سخنرانی با فهرستی از روایات و چند حکایت واقعی از تاریخ، ارائه شد ...