تقوا گره گشاست

سخنرانی مجازی برای مجلسی در کویت. محرم 1443
البته قطعی صدا و تصویر در میان کار غیر عادی نبود ولی به گمانم موضوعی مفید و حکایتی جالب داشت که می توانست دشواری احتمالی مباحث استدلالی را برای عده ای سهل و وجدانی کند.