نَفس و خُدعه هایش
جلسه اول - تاریخ: 1395/7/14

دانلود فایل صوتی   45 دقیقه مباحث مطرح شده: الان وقت عمل است چون الان زبانتان باز است و بدنهاتان سالم و اعضایتان به فرمان شما! ...
خطبه ٢٣٢ نهج البلاغه دو فضا ترسيم مي كنند:
١- فضاي آتش و غضب خدا
٢- فضاي رحمت و مغفرت خدا
... گذرا بودن اين دنيا و اتصال به قيامت و آشكار بودن نشانه های آن و اعلام كيفرها و عذاب سخت آخرت براي گناهكاران و از سوی دیگر و بهشت مشتاق ديدار بهشتيان و آنها را سوق  به بهشت
مي دهند و به حضور آنها ارامش پيدا مي كند.
ايا سيم اتصالي بين خود و امام حسين ايجاد كرديم؟ مثلا انجام يا ترك كاری به خاطر امام حسين علیه السلام.
عمل تزكيه شده يعني اخلاص و طهارت داشتن در عمل!
معرفیِ
نفسِ خدعه زن كه در همه مراحل زندگي حضور دارد! دقت كنيم كه خدعه يعني نيرنگ غيرحقيقي و خدعه زن از جهل ما سوء استفاده ميك ند
و حالا سخن از خدعه های نفس! ... باید شنید! ...

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1395/7/15

دانلود فایل صوتی   44 دقیقه مباحث مطرح شده:  ادامه مبحث نفس و خدعه هاي ان در كلام اميرالمومنين علیه السلام:
 نمونه هايي از راهكارهاي مقابله با خدعه هاي نفس:
- نترسيم و ترديد نكنيم از اين كه كم تعداد باشيم در اطاعت دستورات الهی!
- دار مجاز را به جای دار قرار نگيريم. (مادران اين باور را به فرزندانشان منتقل كنند و نمونه عملي باشند).
- اعمال نيك خودمان را زياد و اعمال بد خود را كوچك (استصغار الذنب) در نظر نگيريم.

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1395/7/16

دانلود فایل صوتی   35 دقیقه مباحث مطرح شده: از آيات مباركات قران مشخص است كه كسانی كه فكر می كنند خدا را گول مي زنند در واقع به خودشان ضرر می زنند و قيامت اين ها را رسوا مي كند!
- محبت دنيا را از دل بيرون كنيم و وابسته ی داشته ها و امكانات دنيايي نشويم و محبت امير المومنين علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام را در دل هامان بيشتر كنيم. بنده و عاشق دنيا شدن چشم و گوش و حواس ما را مختل مي كند.
- يكي ديگر از خدعه هاي نفس جلوه دادن هوس و كوچك شمردن عقل است. عقل قوه اي است كه خدا براي تشخيص صواب و خطا در ما قرار داده است.

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 1395/7/17

دانلود فایل صوتی   39 دقیقه مباحث مطرح شده: بندگي خدا سهل نيست ولی برای بنده ی خدا شيرين است زيرا در مسير كسب رضای خداست ولي نفس با خدعه هایی ما را از مسير بندگي خدا دور مي كند. تعدادي از اين خدعه ها در جلسات قبلي مطرح شدند.
خدعه ديگر نفس طبق ايه ١٩ سوره ی مجادله و جمله ی سيدالشهدا علیه السلام، فراموش كردن خدا و ياد خدا به وسيله ی مشغولیت های دنيا است. اگر كسي قلبش دوام به ذكر داشته باشد، ظاهر و باطن افعالش بر خير و صلاح خواهد بود.
نشانه ی ذكر خدا اين است كه در تنهايی و در حضور ديگران اعمال فرد خير باشد و از ريا در ظاهر و دعوت نفس به خطا در خلوت دوری كند.
يكي از مصاديق بزرگداشت ياد خدا، بزرگداشت ذكر اوليای خدا و شعائر اهل بيت علیهم السلام در جامعه است.