تاریخ سخن می گوید !

جلسه اول - تاریخ: 1395/9/9

دانلود فایل صوتی   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1395/9/10

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1395/9/11

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: