رشد عاطفی در دوره ی نوجوانی
مخاطبان: پدران و مادرانِ دانش آموزانِ دبستان دخترانه ی روشنگر (غرب)

تک جلسه - تاریخ: 1393/3/13

دانلود فایل صوتی   49 دقیقه مباحث مطرح شده: شکل ارتباطات عاطفی در محیط خانواده مهم است.
برای داشتن یک ارتباط موفق، می باید پیش از ورود به مراحل حساس تربیتی اندیشید.
در ابراز عاطفه ی پدرانه و مادرانه، میان دختران و پسران تفاوتهایی وجود دارد، انچنان که این مهم در موقعیت های سنی مختلف، روشهای گوناگونی را می طلبد.
گرمی و طراوت محیط خانواده از جمله ارمغان ارتباطات سالم است.
مقطع قبل از نوجوانی زمانیست که می تواند با اقدامات به موقع موجب شود تا فرزندان دوران بلوغ آرام تری را تجربه کنند.
توجه به نیروی جملات و رویکردهای مثبت به میزان زیادی در روابط با فرزندان در دوره ی نوجوانی موثر است.