هیجان حضور
 
مجموعه ی 4 جلسه ی 90 دقیقه ای در ارتباط با «نوجوانی و هیجان حضور در اجتماع و ابراز بزرگی»؛ این برنامه در زمستان سال 1389 برای مادران متوسطه 1 (راهنمایی) احسان برگزار شد.
در واقع ما با این بحث که اتفاقاً خودم پیشنهاد آن را به مدرسه ی احسان داده بودم به استقبال شرایطی می رفتیم که اگر خانواده ها نسبت به آن آماده نباشند غافلگیر شده و رفتار های هیجانی و غیر منطقی ای ابراز می کنند و عملا مدیریت نوجوان را سخت تر می کنند.

فایل های صوتی این مجموعه در آرشیو مدرسه موجود است اما فرصت ادیت آن را نیافتم؛ امیدوارم زمانی میسر شود تا این بحث را به شکل مبسوط تری برای جمعی از پدران یا مادران متوسطه ی 1، در مجتمعی که خواستار چنین عنوانی هستند ارائه دهم.