چهارمین دلبستگی
برگزار شده در مؤسسه ی فرهنگی احسان زمان
ارائه شده در پائیز 1390

واقعا جلسات خوبی بود.
در 11 و 12 آبان 1391 توانستم در فرصت آزادِ مسافرتی که داشتم (مثل معطلی در فرودگاه) تمام 6 جلسه ی این مجموعه را بشنوم و نقص ها و ایراداتی که به نظر خودم در ارائه ی بحث به ذهنم می رسید یادداشت کنم.