مباحثی پیرامون برخی اختلالات روانی

در تابستان 1391 و با پیگیری های تعدادی از مادران علاقه مند، خصوصاً سرکار خانم دوستخواه این مجموعه آماده و ارائه گردید.
گرچه تعدادی از جلسات آن ضبط شد اما فرصتی برای ادیت فایل های صوتی اش نیافتم؛ ضمن آنکه در جلساتی که با هزینه ی افراد برگزار می شود ترجیح می دهم ویژه ی خودشان بماند، پیرامون اختلالات خلقی، اختلال ضخصیت و روان پریشی.
14 جلسه ی 2 ساعته، که تنظیم محتوا و ارائه ی آن حدود 30 ساعت زمان گرفت.