من پدرم! با پسرم!

جلسه ی اول - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی دوم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی سوم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی چهارم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی پنجم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده: