مردانِ مرد! زنانِ زن!

جلسه ی ششم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی هفتم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی هشتم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی نهم - تاریخ: 1400/0/00

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی دهم - تاریخ: 1400/8/17

دانلود فایل صوتی   00 دقیقه مباحث مطرح شده: