تربیت حسینی

گرچه شرایط آن سال های مؤسسه ی پارسا (1388) که اکنون ظاهرا مجتمع شده است (در منطقه ی 3 تهران)، ورود به جلسات خانواده ها و دعوت اولیا را سخت می نمود ولی دو نوبت جلسه با پخش فایلی تصویری از یک سخنرانی در موضوع اهمیت و جایگاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام در عالم خلقت و تربیت بر این مبنای تکوینی، کاری بود که از دستم بر می آمد.
البته الحمد لله در همان سال برنامه ی زیارت عاشورای صبح های پنج شنبه در متوسطه ی 1 و سه نوبت دعوت رسمی از خارج از مجموعه برای سخنرانی در نیمه ی شعبان و غدیر و فاطمیه، شکل گرفت.
در آن دو جلسه که بنده سخن می گفتم از راهکارهای تربیت حسینی و اثر آن در تمام عمر بچه ها گفتم و مادران را به این مسیر دعوت نمودم.