حجاب دخترم، نماز فرزندم
تک جلسه - تاریخ: 1395/3/8

دانلود فایل صوتی   80 دقیقه مباحث مطرح شده: چه کنیم تا در باور فرزندانمان به حجاب و نماز مؤثر باشیم ؟
نهادینه شدن عقاید در فرزندان اتفاقات مطلوبی را رقم خواهد زد.
شاخصه های مطلوبمان را در ابهام نگذاریم و ملاک های خوب بودن را توصیف کنیم.
فرزندانمان از دریچه ی  توجه ما به اطرافشان دقت دارند.
راهکارهایی برای تقویت جایگاه حجاب و نماز در فکر و عمل فرزندان ....