آشنایی با ریشه ها و راه های مواجهه با اضطراب با نگاهی بر دوره ی نوجوانی

مادران دانش آموزان متوسطه 1 و 2

جلسه اول - تاریخ: 1393/10/8

دانلود فایل صوتی   60 دقیقه مباحث مطرح شده: پرخاشگری و کنشهای تند که در بسیاری موارد زیر مجموعه ی عدم توان کنترل هیجانات هستند، می توانند باز خوردهایی از اضطراب فرد باشند.
در دوره ی بلوغ فرزندان، از سویی با احساسات بر انگیخته و از سوی دیگر با رخوتهای سست کننده رو برو هستیم. از رفتارهای متنوع آنها به فکر فرو می رویم و از دل و جان می خواهیم کاری انجام دهیم! اما گاهی ما هم سرگردان می شویم
عملکرد مثبت ما نیازمند دانش است تا در زمان مناسب سنجیده عمل کنیم و بر مسیر باورها و رفتارها اثری بگذاریم.
             

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1393/10/8

دانلود فایل صوتی   66 دقیقه مباحث مطرح شده: نوع برخورد ما با مسائل روزمره، گرچه در ظاهر اهمیت چندانی ندارد اما در حقیقت برای مشاهده گران این کنش ها و واکنشها، جهت دهنده و مهم است.
از نشانه های موفقیت، ایجاد راهبردهای عملی در مقابل چالشهاست.
اضطراب های طولانی مدت یا شدید، نیازمند اقداماتی ریشه ای و درونی است که با پیدا کردن عوامل اصلی می توان مواجه ای مناسب تر را انتخاب نمود.
             

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1393/10/22

دانلود فایل صوتی   64 دقیقه مباحث مطرح شده: ترس و فقدان امنیت از پایه های ایجاد اضطراب است.
فراهم آوردن فضایی آرام و به دور از تنش می تواند ضمن داشتن آموزه هایی عملی در جهت افزایش مهارتهای همزیستی صمیمانه در محیط خانواده موجب کاستن عوامل ایجاد اضطراب در دوره های بعدی زندگی باشد.
بسیاری از مشکلاتی که ما با آنها روبرو هستیم ثمره ی ناراستی های موجود در بینش ماست.
             

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 1393/11/6

دانلود فایل صوتی   72 دقیقه مباحث مطرح شده: می توان گفت پدید آمدن اضطراب عمدتا از رویدادهای ذهنی ما نشات می گیرد.
از عوامل اصلی اضطراب می توان به سبک دلبستگی  تشویق خلق خوی محتاطانه کودک، گوشه گیری، حمایت مفرط والدین، الگو سازی های غلط، نوع نا مناسب تعاملات اجتماعی را نام برد.
             

 


 


جلسه پنجم - تاریخ: 1393/12/4

دانلود فایل صوتی   94 دقیقه مباحث مطرح شده: گام بعدی پس از ملموس شدن اضطراب، کشف عامل تنش زا و  یپس از آن عدم  تنبیه و سرزنش بیهوده  است.
ما می کوشیم تا به فرد مضطرب کمک کنیم تا راحت تر موارد مضطرب کننده را باز گو کند.
یکی از اقدامات، از روشهای درمان اضطراب به وجود آوردن یک اتفاق مثبت در درون خود اضطراب و نوعی فضا سازی شیرین برای محرک اضطرابی است.