نظم و فرزند پروری
مخاطبان، مادرانِ دانش آموزانِ دبستان پسرانه ی صلحا