آشنائی با خطاهای شناختی

مخاطبان، مربیان و معلمان دبستان شماره ی 2 علوی (سوم تا پنجم دبستان)

جلسه اول - تاریخ: 1395/11/17

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: