عوامل موثر بر روابط پدران و دختران نوجوان - متوسطه 1 و 2 کوثر