الگوی سیستمی بی ورس
مخاطبان، پدران و مادرانِ دانش آموزان دبستان مجتمع فرهنگی طلوع