پسر نوجوان من !
مخاطبان، مادران دانش آموزانِ متوسطه ی 2 علوی