چاله هایی برای نیفتادن !
مخاطبان، مادرانِ دانش آموزانِ سال پنجم و ششمِ دبستان علوی