گذرگاه سخت
مخاطبان، پدرانِ دانش آموزان متوسطه ی اول، مجتمع پسرانه ی احسان