.


 
 
نماز پسرم، حجاب دخترم - دبستان صلحا
مخاطبان، مادران دانش آموزان سال پنجم و ششم دبستان پسرانه ی صلحا