تبِ بزرگی

مخاطبان، مادران دانش آموزان پایه ی دوازدهم تحصیلی (پیش دانشگاهی) - متوسطه ی 2 علوی