لذت گفتگو با پسرم
مخاطبان: مادارانِ دانش آموزان دوره ی اول متوسطه
 
     
 
     
 
     
   

«تصاویری از جلسه ی ششم»جلسه ی هفتم - تاریخ: 1393/10/4

دانلود فایل صوتی   38 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی هشتم - تاریخ: 1393/10/4

دانلود فایل صوتی   63 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی دهم - تاریخ: 1393/10/25

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی یازدم - تاریخ: 1393/11/16

دانلود فایل صوتی   دقیقه مباحث مطرح شده: