لذت گفتگو با پسرم
مخاطبان: مادارانِ دانش آموزان دوره ی اول متوسطه
 
     
 
     
 
     

«تصاویری از جلسه ی ششم»جلسه ی هفتم - تاریخ: 1393/10/4

       دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی هشتم - تاریخ: 1393/10/4

       دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی نهم - تاریخ: 1393/10/4

       دقیقه مباحث مطرح شده: