مروری بر برخی مهارتهای ارتباطی

جلسه اول - تاریخ:  

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  27 دقیقه مباحث مطرح شده: