سرمنزل فراغت

مخاطبان، پدران، مادران و دختران متوسطه ی 2 - وابسته به مدرسه ی عالی شهید مطهری
 
برگزار شده در سالن همایشهای مجموعه ی شهدای هفتم تیر