تثبیت شخصیت بهنجار در نوجوانی
مؤسسه ی صاحب کوثر

جلسه چهارم - تاریخ: 1396/12/17

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  22 دقیقه مباحث مطرح شده: