پرخاش های آرام شدنی

مخاطبان، مادران دوره ی متوسطه 1 مؤسسه ی فرهنگی امیر


سه جلسه در پائیز و زمستان 1394، جهت مادران متوسطه ی 1 مدرسه ی امیر برقرار شد.

اساساً پرخاشگری از موضوعاتیست که عمده ی مادران و پدرانی که نوجوان دارند با آن درگیرند؛ گرچه امروزه ورود زود هنگام و نا میمون بازی های خشن رایانه ای به محیط زندگی بچه ها، و لمیدگی آن ها در پای رسانه و فیلم ها و اخبارش، بر پیچیدگی مدیریت فرزندان افزوده است.

ظاهرا فایل های صوتی این سه جلسه در سایت مدرسه قرار گرفته و بازخوردهای مختلفی هم به بنده رسید اما فرصت ادیت و تنظیم آن را برای آپلود در سایت نیافتم.