بهانه ای برای همراهی بیشتر
 
دبستان علوی 1 - مادرانِ دانش آموزان سال اول و دوم دبستان
جلسه اول - تاریخ: 1392/9/28

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1392/11/3

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: