گزاره هایی پیرامون «خانواده درمانی»

مخاطبان: معلمان، کادر تربیتی و آموزشی دبستان علوی 2

جلسه دوم - تاریخ:

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: