کارگاهِ «رشد اخلاقی کلبرگ» - متوسطه ی احسانِ زمان

مخاطبان: مادارانِ دانش آموزان دوره ی اول متوسطه


کارگاهِ «رشد اخلاقی کلبرگ» - متوسطه ی احسان (مادران)

در سال تحصیلی 87-1386 در طی سه جلسه ی تقریباً یک ساعته بحثی را در ضمن عنوان مذکور طرح کردم.
یک یا دو جلسه اش را آقای مهدی تنها مدیر دبیرستان و آقای سهیل تنها معلم راهنمای آن دوره هم نشسته بودند تا ببینند این بحث چیست و قرار است چه کند!
از برخی جملات آرام و بلند و کم ادبانه ی یکی از مادران که اتفاقاً گمان می کردند که ایشان را نمی شناسم خاطره ی خوبی ندارم ولی از ارائه ی یک بحث علمی جالب و آزمونی که در جمع خود مادران و پیرامون رشد اخلاقی خودشان برگزار شد تجربه ی نیکویی دارم!
زاویه ی آن مادر و شوهرشان با مدرسه، احساس اعتماد به نفس پدر، غرور کاذب دانش آموز و ... ترکیبی به یاد ماندنی بود! پدر و مادری که بر سر تنظیم کانال تلویزیون در خانه توافق نداشتند، و مدرسه را پیش از ثبت نام فرزندشان به شکلهایی تخریب می کردند، حالا مجبور بودند بنشینند و مؤدب حرفهای سخنران مدعو مدرسه را گوش کنند!
به هر حال به دنبال گرفتن فایل صوتی آن جلسات نرفتم اما امیدوارم هر کسی توانست بگیرد و بشنود استفاده کند.