دنیای دختران
 
سه جلسه ی 1 ساعته برای مادران راهنمایی دخترانه ی رضویه
برگزار شده در زمستان 1389

در این جلسات که فایل صوتی و تصویری ای از آن ندارم کوشیدم با ارائه ی مختصاتی از دوران و دنیای دختران نوجوان، مادران را نسبت به ارتباطات نیکوتر با فرزندانشان کمک نمایم.