فضاهای در دسترس برای تثبیت جایگاه نماز در اندیشه ی فرزندان
 
مخاطبان، پدران و مادران متوسطه ی 1 شهید مطهری