نقش مادران در روابط پدران و پسران

سه جلسه ی تربیتی در فضای مجازی برای مادران مؤسسه ی فرهنگی حامد که در ایام کرونا و به عنوان تیممی به دور از آب برگزار شد!
برخی مادران تنها یک جلسه را شرکت کرده بودند و برخی اساساً توجه زیادی به جلسه نداشتند! ...
 
به خواست مدرسه کوشیدم که در تعامل با خانواده ها، آن ها را به مشارکت طلبم اما عملا کار دشواری بود! خصوصا در جلسه ی دوم که گویی اساسا با گروه جدیدی مواجه بودم که در جلسه ی قبل نبودند!
به هر حال به نظرم بحث خیلی مفید و لازمی بود که بسیاری تکنیک هایش را نمی دانند؛

جلسات در آبان و آذر 1399 تشکیل شد و برای آماده سازی محتوا و ارائه ی آن بیش از 7 ساعت وقت صرف شد و از نظرات مشورتی همسرم نیز استفاده کردم؛ ولی نهایتاً از قید تنظیم فایل صوتی آن و بارگزاری اش در سایت گذشتم!