جلسه اول - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی   32 دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه پنجم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه ششم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه هفتم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه هشتم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه نهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه دهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه یازدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه دوازدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه سیزدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه چهاردهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه پانزدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه شانزدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه هفدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه هجدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه نوزدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه بیستم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: