1. یک افطاری ماندگار - 1375 2. نوشته هایی از برخی دوستان - 1375 3. تصاویری از دبستان صلحا - پائیز و زمستان 1375 4. سفری به قم و جمکران، با تعدادی از دوستان - نیمه ی شعبان 1375
                 
  5. تصاویری با برخی دوستان - 1375 6. 7. 8.
                 
  9. 10.