از اَحد تا اُحد

اثر محمود پوروهاب
تصویرگر پرویز محلاتی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول 1377
در 100 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1379/11/13

کتاب، داستانی است از ایمان آوردن مصعب بن عمیر تا شهادت او که به قلمی عالی نگاشته شده است. گرچه از لغاتی بعضاً سخت نیز استفاده شده اما متن داستان آن قدر جذاب است و توضیحاتِ انتهای کتاب نیز کمک می کند که خواننده را مجذوب داستان نماید.
شاید حتی اگر خواننده ی داستان از کلیات داستان زندگی مصعب نیز آگاه باشد باز علاقه مند به پیگیری آن است!

اما به نظرم در سه جای کتاب، سه تغییر نیاز است:
الف: در صفحه 28 نقلی از مصعب آمده که ذهن خواننده را به کذب گویی او سوق می دهد و با توجه به تجلیل کتاب از او این قسمت نیاز به حذف شدن یا تغییر یافتن دارد.
ب: در صفحه 58 به کتاب خواندن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره می کند که درعین آ ن که نیازی به آوردن این مطلب نبوده و حذف آن نیز خللی به داستان وارد نمی کند ذهن های ناپخته را به این رهنمون می سازد که از مطالعات زیاد بوده که حضرت مطالبی عمیق فرموده اند!!
ج: در صفحه 78 کتاب نیز به نقل از شوهرِ ام عماره آمده که اگر پیامبر هم به او بگویند به جنگ نیا او گوش نمی دهد!! در حالی که این افتخار نیست و اطاعت دستور پیامبر واجب است!

به هر حال کتاب بسیار عالی است اما این سه مطلب قدری مرا نسبت به تایید و تشویق به مطالعه ی آن برای نوجوانان مردد می سازد، چرا که خصوصاً نکته ی دوم و سوم یک بار اعتقادی نیز به همراه دارد و نکته اول نیز با سیر تجلیلی داستان از معصب مغایر است!

البته شاید بتوان گفت مربیان یا اولیا می توانند ضمن تهیه و تشویق بچه ها به مطالعه ی آن، این سه نکته را نیز بهانه ای برای بحثهای اعتقادی و اخلاقی نمایند.