بهداشت تغذيه و خواب

دکتر محمد مهدی اصفهانی
حدود 2 ساعت
شنیده شده در تیر 94

خوب بود. نکته هائی قابل استفاده داشت ولی این فایل صوتی قابل معرفی و ارائه به دیگران نیست و بیشتر برای افراد حاضر در جلسه و سوالاتشان مفید بود.
مرحوم دکتر اصفهانی لحن شیرین و بیان گویایی داشتند و دلسوزانه پاسخ می گفتند و پدرانه راهنمایی می کردند.
فایلهای صوتی باقی مانده از ایشان که عمدتا مربوط به تندرستی و بهداشتِ تغذیه است خصوصا برای مربیان و والدین، قابل توصیه است.