خود زنی

حدودِ 3 ساعت فایل صوتی
با اجرای آقای دکتر م. (روانپزشک)
شنیده شده در هفته ی اول بهمن 1397

بحثی کاملا علمی همراه با اصطلاحات مفید برای درمانگران و روان پزشکان و تقریباً بدون ورود به حاشیه  و ابراز نظر های شخصی (و اعتقادی) که در معمولِ فایلهای صوتی روانشناختی هست!
(جز دو مورد، یکی در موضوع موسیقی و دیگری اشاره ای بدون نام به نوعی از عزاداری سیدالشهدا علیه السلام).
البته شنیدن برخی از مطالبِ آن با روحیاتِ عمومی افراد سازگار نیست، فایلهای هم برای مخاطبان خاص آماده شده است. (سخن از انواع اسیب به خود، کندن زخمهای پیشین و ...)
موضوعی لازم برای آگاهی روانشناسان و روان پزشکان، خصوصاً آنان که در مراکز شبانه روزی یا مراکزی که دولتی هستند و مورد مراجعه ی عمومی افراد قرار می گیرند.
لحن گوینده و استفاده اش از تعابیر زبان تخصصی این حیطه از دانش بشری بر جذابیت سخن افزوده است.

در این مجموعه:
1. سخن از نظریات بیولوژیک، خانواده درمانگران، نظریات مبتنی بر یادگیری و تلیل های روانشناسی جدید از تعابیر قدیمی ای مانندِ مازوخیست است!
2. سخن از ترشحاتِ مواد افیونی درونی که عامل مشوقی برای خود زنی می شود!
3. سخن از دنیای پیچیده ی تلاش برای شناخت و تحلیل رفتارههای انسانی!
4. سخن از خانواده هایی که افراد نمی توانند احساساتشان را بیان کنند و در بروز احساساتشان با سرکوبی مواجه می شوند! خفقانِ عاطفی!
5. سخن از نظریه ی ریچر سولومون که می گوید: ترمیم، اصلاح یا احساسِ بعد از خود زنی است که برای فرد اعتیاد آور است نه خود خود زنی!
6. سخن از مقوله ی درد در افرادی که خود زنی می کنند و ...

چقدر از رفتارهای جاری برخی خانواده ها و افراد را در محیط خانه و اجتماع و مدرسه، می توان با تئوری های خود زنی توضیح داد و توجیه کرد! ...