ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری های روانی

مخاطبان: مادارانِ دانش آموزان دوره ی اول متوسطه

جلسه اول- تاریخ: 1394/10/24

دانلود فایل صوتی   55 دقیقه مباحث مطرح شده: اهمیت اصل ارتباط با فرزندان
مهم ترین شاخصه ی یک ارتباط خوب در محیط خانواده، گفت و گو ی افراد با یکدیگر است.
فرزندان نیازمند آرامش و امنیت هستند و  گاهی برای دست یابی به آرامش، نیازمند تغییر هستیم.
             
جدول شماره ی 1 - چگونه افکار، احساسها را ایجاد می کنند؟  

 


 

جلسه دوم - تاریخ: 1394/11/15

دانلود فایل صوتی   49 دقیقه مباحث مطرح شده: نوع نگاه افراد است که طیف سلامت آنها را تعیین می کند.
احساسهایی مانند شادی، غم و ناامیدی صرفا یک احساس هستند ولی هر کدام  دارای علت و ریشه ای در حیطه ی  فکرها هستند. ما نمی توانیم احساسات را به چالش بکشیم، چیزی که به چالش کشیده می شود فکر است.
             
متن شماره 1  
برگه ی تمرین و ارزیابی  
جدول شماره ی 2 - روش الف، ب، پ  

 


 

جلسه سوم - تاریخ: 1394/11/29

دانلود فایل صوتی   55 دقیقه مباحث مطرح شده: نقش افکار غالب بر سطح کیفیت و بهبود زندگی ما تاثیر به سزایی دارند.
شناخت افکار و درک احساسات و در گام بعد راهکارهای عملی مدیریت افکار، نوعی فرایند و اقدامی گام به گام است که ما را در زندگی شخصی، خانوادگی و ارتباطات اجتماعی توانمند تر می سازد.
             
جدول شماره 3 - افکار در مقابل واقعیت های احتمالی  

 


 

جلسه چهارم - تاریخ: 1394/12/13

دانلود فایل صوتی   36 دقیقه مباحث مطرح شده: بیان خلاصه ای از مباحث طرح شده در جلسات گذشته
توضیحاتی پیرامون این اصل مهم در تربیت انسانی که "در مسائل تربیتی نباید با اولین شکست ها مسیر را در نقطه ی بن بست دید !"
توضیح امکان تغییر در باورهایی که عمیق شده و سهل تر از آن فکرهایی که هنوز عمق چندانی پیدا نکرده است.
از مهارتهای ارتقاء سلامت و پیش گیری از بیماری های روانی تکنیک "چالش با افکار" است.
             
جدول شماره 4 - درجه بندی هیجان ها و باورها  

 


 

جلسه پنجم - تاریخ: 1395/1/19

دانلود فایل صوتی   46 دقیقه مباحث مطرح شده: باورهای ما پدید آورنده ی احساسات وا فکار ما هستند.
جدی ترین نبرد ما، نبرد با افکاریست که باورهای غلطمان بر آن سایه انداخته است.
تغییر مثبت در مدل نگرش باعث رشد و بهبود فعالیتهایمان می شود.
آنچه می تواند کمک کننده باشد جستجو و یافتن افکارِ منفی ایست که ما را به شکلی تقریبا روزانه دچار چالش می کند.
             
جدول شماره 5 - دنبال کردن تغییرات میزان باور به یک فکر  

 


 

جلسه ششم - تاریخ: 1395/2/9

دانلود فایل صوتی   51 دقیقه مباحث مطرح شده: الگوهای مغزی ما به تعبیری همان عاداتیست که همراه با آنها زندگی می کنیم.
این الگو ها  را می توان مدیریت و در صورت لزوم مدار بندی مجدد کرد.
با هر تغییر مثبت در حیطه ی فکر، تعریف ما از زندگی نیکو تر شده و می تواند موجب ارتقاء سلامت و شرایط پیش گیری از بیماری های روانی را فراهم آورد.