اصولی در تربیت جنسی
مخاطبان، مادران دانش آموزان سال اول تا چهارم دبستان صلحا

جلسه پنجم - تاریخ: 1396/11/25

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: