گاهنامه جبهه – شماره 14 و 21

شنبه بیست و نهم خرداد هفتاد و هشت - شماره 14- دوازده صفحه
شنبه شانزدهم مرداد هفتاد و هشت - شماره 21 - دوازده صفحه
مدیرمسئول احمد کاظم زاده
سردبیر مسعود ده نمکی
پایان مطالعه در تاریخ  1378/6/9

مثل همیشه مطالب متنوع در تحت سیطره ی سیاست و جنگ و اجتماع ...