نوشته هائی کوتاه، پیرامون فایل های صوتی و تصویریِ شنیده یا دیده شده