دویدم و دویدم

تصویرگران: فرزانه فروغی و سوسن هژیری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 61، چاپ هشتم، 75، تعداد قبلی 250.000 نسخه
این چاپ 2.500 نسخه
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در 1376/9/12

حتی تا حدود یک ماه پیش بود که آمدم شعر بچه گانه¬ای بخوانم که این شعر دویدم و دویدم به ذهنم رسید! و چه خوش زمانی بود زمانی که می خواندیم این شعر را و از خواندن آن خسته نمی شدیم!
واقعاً شعر زیبا و دلنشینی است. با دید بسیار سختگیرانه یک عکس و در واقع نقاشی دارد که جای تامل و تغییر دارد. کتاب زیبایی است.