اسب سفید و دره سبز
از مجموعه نکته ها و قصه ها

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نوشته: سرور پوریا
تصاویر از بهزاد حاتم
چاپ اول 1368، چاپ پنجم 1376، تعداد 25.000 نسخه،
تعداد چاپهای قبل 120.000 نسخه
28 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ  1376/9/14

خرگوش کوچولو و کره اسبِ کوچولو به خاطر سحر خیزی دوست می شوند. آن قدر بازی می کنند که نگو و نپرس! ..
گرگها آنها را محاصره می کنند. سرانجام با زیرکی اسب سفید و استفاده از انعکاس صدا هر دو موفق
به فرار می شوند.

گرچه در پایان اگر قضیه ی انعکاس صدای پای اسب در دره، برای بچه ها روشن نشود داستان مبهم می ماند ولی واقعاً داستان جذاب و جالب و حتی نقاشی های جذاب تر و جالب تر با شیوه ای جدید وجود دارد.
به گمانم با توضیح مختصری می توان این کتاب را برای گروه سنی الف نیز استفاده کرد.