هر کاری راهی دارد

اثر: مینو امیرقاسمی
تصویرگر: پرویز محلاتی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ سوم: 1374. تعداد: 25000 نسخه. چاپهای قبل: 90.000 نسخه
مطالعه شده در تاریخ  1376/8/2
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
در20 صفحه

داستان یک گردو است که آهو و کلاغ و قورباغه، هر کدام سعی در شکاندن آن دارند. ولی هر کدام به مشکلی می افتد؛ دندان آهو می شکند، بال کلاغ درد می گیرد و زبان قورباغه نیز ... سرانجام میمون آن را با دو سنگ می شکند و می آموزد که: هر کاری راهی دارد.
کتاب بسیار خوبی است! متن کتاب واقعا عالی، عکسها خوب و پیام آن فوق العاده مفید است و خوب هم منتقل می شود.